התחברות לאתר
לקוחות אתר אופטיקנה?
התחברות עם קוד חד פעמי ב- SMS
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

ביטול עסקה ואחריות בגין המוצר

טופס לביטול עסקה

צר לנו שהחלטתם לבטל את ההזמנה. אנחנו באופטיקנה עושים את מירב המאמצים כדי לספק עבורכם את השירות הטוב ביותר, ומקווים להמשיך להתראות, כאן ובחנויות.

אנא השאירו את פרטיכם ב- טופס ביטול עסקה לחצו כאן ונציג/ה יצור עמכם קשר בהקדם או חייגו למוקד שירות הלקוחות שלנו: א-ה 8:00-16:30 | 6618*.

מסירת הפרטים שלעיל תעשה בכפוף ל- מדיניות הפרטיות. כמו כן, ניתן לעיין בהוראות לעניין ביטול עסקה כמפורט ב- תנאי השימוש באתר.

דרכים נוספות לביטול עסקה

  1. בהודעה בעל פה, בטלפון שמספרו 6618* או ב- סניפי החברה שכתובותיהם כמפורט באתר אופטיקנה.
  2. בדואר רשום לכתובת: האודם 12, קריית מטלון, פתח תקוה, מיקוד 4951795
  3. בדואר אלקטרוני לכתובת: opticana@opticana.co.il
  4.  בפקס שמספרו: 03-9140188;
  5. באמצעות האתר: https://www.opticana.co.il

 בהודעה יש למסור את שמך המלא, טלפון נייד ומייל. מסירת הפרטים שלעיל תעשה בכפוף ל- מדיניות הפרטיותכמו כן, ניתן לעיין בהוראות לעניין ביטול עסקה כמפורט ב- תנאי השימוש באתר.

תקנון ביטול עסקה ואחריות בגין המוצר


לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (להלן חוק הגנת הצרכן). ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח: כל עוד לא סופקו המוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה ללקוח ועד קבלתם, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בהודעה שתימסר בכל אחת מהדרכים הבאות, ושתכלול את שמו של הלקוח ותעודת הזהות שלו בהודעה בעל פה, בטלפון שמספרו 6618 או בסניפי החברה שכתובותיהם כמפורט באתר אופטיקנה ;בדואר רשום לכתובת האודם 12, קריית מטלון, פתח תקוה, מיקוד 4951795 בדואר אלקטרוני לכתובת opticana@opticana.co.il; בפקס שמספרו 03-9140188; באמצעות האתר (opticana.co.il). בוטלה ההזמנה כאמור לעיל, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר שרכישתו בוטלה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שרכישתו בוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, בכפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן (להלן דמי ביטול), בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה. ככל שהביטול בוצע עקב פגם במוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, אי התאמה בין המוצר כאמור לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בהתאם לחוק, אי אספקת המוצר כאמור במועד המוסכם או הפרה אחרת של החברה בעניין רכישת המוצר כאמור על ידי הלקוח (להלן אי התאמה), אזי החברה לא תיגבה דמי ביטול כאמור. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח, שלא עקב אי התאמה: סופקו המוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום שסופקו לו המוצרים כאמור או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, בהודעה שיכולה להימסר בכל אחת מהדרכים המצוינות בסעיף לעיל, שתכלול את שמו של הלקוח ותעודת הזהות שלו. בביטול העסקה כאמור בסעיף זה, על הלקוח להשיב את המוצר שרכישתו בוטלה לאחת מחנויות החברה לפי בחירתו של הלקוח. השבת המוצר לחברה במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה תיעשה על-ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, ובכפוף לדין. בביטול העסקה כאמור בסעיף זה, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה בתוך 14 יום מקבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור, בניכוי דמי ביטול כהגדרתם לעיל. ביטול העסקה על ידי הלקוח לאחר קבלת המוצרים שנרכשו במסגרתה וכתוצאה מאי התאמה, כהגדרתה לעיל: במקרה של ביטול רכישת מוצר בגין אי התאמה, כהגדרתה לעיל, על ידי הלקוח ולאחר קבלתו אצל הלקוח - הלקוח יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, בהודעה שיכולה להימסר בכל אחת מהדרכים המצוינות בסעיף לעיל, שתכלול את שמו של הלקוח ותעודת הזהות שלו. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, הלקוח יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו נמסר ללקוח המוצר כאמור, ויודיע על כך לחברה. החברה תחזיר ללקוח, תוך14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף לעיל, את הסכום ששולם על ידו עבור המוצר שמבוקש לבטל את רכישתו. במידה והלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), אזי על אף האמור בסעיפים לעיל, הלקוח רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ממועד מסירת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה שבוצעה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח. החברה תהא רשאית לדרוש מהלקוח להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק. בביטול עסקה בהתאם לסעיף זה, במקרה של ביטול עסקה על ידי לקוח לאחר קבלת המוצרים אצל הלקוח ושלא עקב אי התאמה, יחולו הוראות הסעיפים לעיל. בביטול עסקה בהתאם לסעיף זה, במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח לאחר קבלת המוצרים שנרכשו במסגרתה וכתוצאה מאי התאמה, יחולו הוראות הסעיפים לעיל. אין בהוראות הסעיפים לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע את נזקיה מהלקוח ככל שערך המוצר שרכישתו בוטלה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. מובהר כי על אף האמור בסעיף זה, ללקוח לא תהא אפשרות לבטל עסקת רכישה של טובין פסידים ואו של טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין. ההחזר הכספי ללקוח, כאמור בסעיפים לעיל, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ואו באמצעות זיכוי חשבון ה- PAYPAL ואו באמצעות זיכוי חשבון ה- BIT של הלקוח, לפי העניין, שבאמצעותו בוצעה הרכישה, הכל-בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה.

אחריות לתקינות המוצר – אופטיקנה האחראית להעניק שירות תיקון למשקפיים פגומים ככל שיתאפשר. אופטיקנה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או להחליף את החלק הפגום במהלך 6 החודשים שלאחר הרכישה. אופטיקנה אינה מתחייבת להחזיק במלאי חלקי חילוף. במקרה של היעדר חלקים מתאימים, תבוצע הזמנה וזמן האספקה יהיה בהתאם. מימוש האחריות מותנה בהצגת חשבונית.

מעודכן לחודש נובמבר 2023