התחברות לאתר
לקוחות אתר אופטיקנה?
התחברות עם קוד חד פעמי ב- SMS
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אופטיקנה אשר בבעלותה של חברת אופטיקנה האופטיסטור הראשון בעמ, ח.פ. 511236440 (להלן החברה), שכתובתו היא opticana.co.il (להלן האתר).

1.2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.4. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש באתר. גלישה ואו כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את ההסכמה לקבל את התקנון ולנהוג לפיו.

1.5. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש (להלן המשתמש או הלקוח) מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ואו למי מטעמו כל טענה ואו תביעה כנגד החברה ואו מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון, ובכפוף לדין.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש בו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ואו הודעה מוקדמת. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר ושימוש הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי. מומלץ לשוב ולקרוא את התקנון בטרם כל שימוש באתר.

1.7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא (AS IS), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ואו בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות.

אין לבצע באתר ואו בתוכן, באופן חלקי או כולל, ואו להשתמש בהם למטרות העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, לרבות, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת וכל הקשור והנובע מכך, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.10. החברה רשאית בכל עת ואף מבלי לתת על כך הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, ואו לתקן ואו לשנות את אופיו ותוכנו, ובכפוף לכך כי השינוי כאמור לא יחול על הזמנות שכבר בוצעו דרך האתר. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה או שלא מרצונה.

1.11. המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי החברה.

1.12. למען הסדר הטוב יובהר כי אין בתנאים המפורטים לעיל ולהלן בכדי לגרוע מהסכמים ספציפיים הנוגעים והקשורים להזמנה ספציפית של מוצרי החברה, ככל שיהיו, ובכפוף לדין.

2. כשירות לביצוע פעולות באתר

2.1. בין היתר, בשל העובדה שהמשתמשים באתר עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים שלהם, כמפורט בהמשך, וכן בשל רגישות מידע זה והסיכונים שעלולים להיווצר עקב מסירתו, משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואו שאינם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות נדרשים ליידע את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן האפוטרופוסים) בדבר הוראות תנאי השימוש וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

2.2. יובהר כי על האפוטרופוסים חלה האחריות לפקח על פעילות המשתמש הנל באתר, ובין היתר, להסביר למשתמש הנל על תנאי השימוש וההשלכות הנלוות לתנאים אלו.

2.3. כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ואו האפוטרופוסים שלהם לאמור בתנאי השימוש.

3. קניין רוחני

3.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואו צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש ברכוש הנל. זכויות אלה, המצויות בבעלותה הבלעדי של החברה ואו צד שלישי שהתיר לה להשתמש בהן, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, הקבצים, התמונות, הווידאו, השמע, הסמלים, הלוגו, סימני המסחר, כתובת האינטרנט של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, כל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, לרבות טקסט, שם האתר, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ואו שיהיו קיימים בעתיד ואו כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ואו תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תצוגה, אייקונים (icons), תמונה, גרפיקה, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) שרטוט, עיצוב, צילום, איור, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, כל תו, סימן וסמל וכן עריכתם והצגתם של אלה.

3.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

3.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות הקניין הרוחני הנל כמפורט בסעיף 3.1 ואו בנתונים המתפרסמים עי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר ואו בפרטים אחרים המתפרסמים עי החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.3 לעיל, החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע או קישור לאתר, בהם נעשה שימוש באופן שלטעמה של החברה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

3.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

3.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שם החברה, השם אופטיקנה האופטיסטור הראשון וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

3.7. כל משתמש המוסר מידע לפרסום באתר, לרבות מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר, מאשר מסירתו לפרסום באתר ומאשר כי הוא בעל כל הזכויות במידע הנל ורשאי למסורן. במסירת המידע הנל הוא מקנה לחברה רישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

3.8. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומית אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

4. מדיניות הפרטיות

4.1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר כמפורט במדיניות הפרטיות (להלן מדיניות הפרטיות).

4.2. מסירת הפרטים האישיים על ידי המשתמש לחברה, לרבות במסגרת ביצוע הזמנה, נעשית על פי רצונו והסכמתו של המשתמש, והחברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי שימוש זה.

4.3. כל שהמשתמש אינו מסכים לאמור במדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

5. מוצרים

5.1. האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי החברה.

5.2. המוצרים המוצגים באתר עשויים להיות רק חלק ממוצרי החברה הנמכרים על ידה מעת לעת. החברה רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר,

להחליפם או להוציאם מן האתר.

5.3. יובהר כי התמונות המוצגות באתר ואו קטלוג הצבעים, ככל שמוצג, נועדו להמחשה בלבד. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ואו דרישה ואו תביעה בעניין זה, ובכפוף לדין.

6. רכישה באמצעות האתר

6.1. בעת תשלום בגין הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, יעשה המשתמש שימוש בכרטיס אשראי תקף שהונפק כדין עי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל (בכפוף לאמור בסעיף 6.3 להלן), והמשתמש הינו בעליו או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש, ובכפוף לדין.

6.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ואו לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש,

ואו הוראות תקנון זה ואו הדין או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

6.3. שמות חברות האשראי ואו הכרטיסים בהם ניתן לעשות שימוש במסגרת רכישות באתר הם מקס, ישראכרט, מאסטרכארד, ויזה כאל ואמריקן אקספרס. כמו כן, החברה תהא רשאית לאפשר ביצוע תשלום באמצעים נוספים ואו אחרים, בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת, כדוגמת PAYPAL, ביי מי ואו Bit.

6.4. בעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש עשוי להידרש להזין פרטים, כפי שיתבקשו על ידי החברה מעת לעת, כדוגמת פרטי כרטיס האשראי שברשותו, בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו תתבצע ההזמנה, וכן הוא עשוי להידרש לספק מסמכים מזהים. לדוגמה, העתק תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, כרטיס אשראי חתום וכיוצא בזאת. אימות הזהות נועדה, בין היתר, על מנת להגן על תקינות האתר ואו תקינות הפעולות המבוצעות על ידי המשתמשים בו.

6.5. משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.

6.6. באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידי המשתמש פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס האשראי וכו', החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת המשתמש הנל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי באם ההזמנה לא תאושר על ידי הגורם באמצעותו מתבצע התשלום, לרבות חברת האשראי ואו PAYPAL , ביי מי ואו Bit, אזי ההזמנה לא תושלם, החברה לא תהא חייבת לספק ואו לשמור את מלאי המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח במסגרת ההזמנה וללקוח לא תהא כל טענה ואו דרישה כלפי החברה בעניין זה.

6.7. בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה, כאמור בסעיף 6.3 לעיל. השימוש ב- PAYPAL ואו BIT ואו התשלום באמצעות PAYPAL ואו BIT כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PAYPAL ואו BIT, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ואו דרישה כלפי החברה בקשר לשימוש ואו התשלום ב- PAYPAL ואו BIT.

6.8. לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום והפרטים האישיים, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור בצע תשלום (להלן ביצוע ההזמנה).

6.8.1. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.

ככל שההזמנה לא אושרה עי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, וההזמנה לא תבוצע ואו תושלם.

6.8.2. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו PAYPAL ואו BIT, יבוצע אימות חשבון מול חברת PAYPAL ואו BIT, לפי העניין,

ככל שההזמנה לא אושרה עי חברת PAYPAL ואו BIT, לפי העניין, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, וההזמנה לא תבוצע ואו תושלם.

6.9. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי ואו PAYPAL ואו BIT לפי העניין בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת אישור ההזמנה לדואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה, ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו (להלן אישור ההזמנה).

6.10. למען הסר ספק יובהר כי ההזמנה תאושר ותושלם בכפוף ל

6.10.1. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או PAYPAL- אימות פרטי התשלום וקבלת אישור על ביצוע התשלום מחברת האשראי או מחברת PAYPAL. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר.

6.10.2. זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ואו המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה.

יובהר כי במקרה בו המוצר שנבחר על ידי המשתמש אינו במלאי, אזי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ואו את ההזמנה,

וללקוח לא תהיה כל טענה ואו דרישה ואו תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ואו לצד ג'.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

6.11. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

6.12. יובהר כי מלאי המוצרים המוצעים לרכישה באתר משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים או טרם חודש. בכל מקרה שבו תבוצע הזמנה לגבי מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, אזי ההזמנה לא תושלם ואו החברה תהא רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך יידוע המשתמש באמצעות משלוח הודעה או שיחת טלפון על אי השלמת ואו ביטול העסקה.

6.13. לא תינתן הנחה בגין השתייכות למועדונים ואו כרטיסי חיוב מסוימים, כדוגמת חבר, הוט ויחד.

6.14. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, בכפוף לדין ובכפוף לכך כי ההפסקה, ההחלפה ואו השינוי הנל לא יחולו על רכישות שכבר הושלמו.

6.15. מספר התשלומים האפשרי לכל רכישה ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה, וכמפורט להלן. במידה והלקוח לא פירט כי ברצונו לבצע את העסקה בתשלומים, ואו במקרה בו לא יתאפשר לבצע את העסקה בתשלומים על פי המפורט להלן, יבוצע החיוב בתשלום אחד ובכפוף לתנאי חברת האשראי ואו PAYPAL ואו BIT לפי העניין.

6.16. חלוקת התשלומים המתאפשרת על ידי החברה (בכפוף לתנאי חברת האשראי ואו PAYPAL ואו BIT, לפי העניין) הינה כמפורט להלן

רכישה בסכום של עד 199 ₪- עד תשלום אחד; רכישה בסכום של 200 ₪ עד 399 ₪ - עד 3 תשלומים; רכישה בסכום של 400 ₪ עד 599 ₪ - עד 4 תשלומים; רכישה בסכום של 600 ₪ - 799 ₪ - עד 6 תשלומים; רכישה בסכום של 800- ₪ 1,999 ₪ - עד 12 תשלומים; רכישה בסכום של 2,000 ₪ ומעלה - עד 18 תשלומים.

7. מחירים

7.1. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מעמ כדין. מובהר כי למחירי המוצרים שיוצגו באתר, עשויים להתווסף חיובים נוספים כגון דמי משלוח ככל שאלו יהיו רלוונטיים וכפי שהחברה תציג באתר מעת לעת, והכל בכפוף לכל דין.

7.2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה.

אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים, ובכפוף לדין.

7.3. מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בסניפי הרשת של החברה, ובכפוף לדין. בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בסניפי הרשת ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

8. משלוח

8.1. לאחר אישור ההזמנה והשלמתה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.

8.2. לפני ביצוע המשלוח עשויה להישלח למשתמש הודעת SMS.

8.3. ממועד משלוח אישור ההזמנה, תספק החברה את משלוח המוצרים בין 3 ל- 14 ימי עסקים, כהגדרתם להלן. ימי עסקים ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

8.4. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת (ובלבד שהעדכון הנל לא יחול על הזמנות שכבר בוצעו). תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן

8.4.1. משלוח על-ידי שליח עד לבית הלקוח (לפי כתובת שתינתן בטופס ההזמנה באתר) יהיה בסך 19 ₪. בגין רכישה מעל 270 ₪ לא תיגבה עלות בגין המשלוח.

8.4.2. לא תיגבה עלות בגין משלוח לאחד מסניפי החברה ואו בגין איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה (בכתובת רח' האודם 12 פתח תקוה, בימים א-ה בשעות 930 עד 1530).

8.5. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה, ובכפוף לדין. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים, ובכפוף לדין. עלות המשלוח המעודכנת תפורסם באתר החברה.

8.6. החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה.

8.7. יעדי אספקת המוצרים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל.

8.8. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ואו לא נכונים ואו לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה,

ואו מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ואו שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב בעלות דמי המשלוח, ובכפוף לדין.

9. שירות לקוחות

9.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים

בטלפון 6618 בדואר אלקטרוני opticana@opticana.co.il

בפייסבוק בעמוד אופטיקנה OPTICANA בדואר ליידי אופטיקנה שירות לקוחות האודם 12, קריית מטלון, פתח תקוה, מיקוד 4951795.

10. ביטול עסקה

10.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (להלן חוק הגנת הצרכן). יובהר, כי סעיפים 10.1 עד 10.8 להלן יחולו על לקוח העונה על הגדרת צרכן כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן.

10.2. ביטול הזמנה עי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח

10.2.1. כל עוד לא סופקו המוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה ללקוח ועד קבלתם, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בהודעה שתימסר בכל אחת מהדרכים הבאות, ושתכלול את שמו של הלקוח ותעודת הזהות שלו

10.2.1.1. בהודעה בעל פה, בטלפון שמספרו 6618 או בסניפי החברה שכתובותיהם כמפורט באתר אופטיקנה ;

10.2.1.2. בדואר רשום לכתובת האודם 12, קריית מטלון, פתח תקוה, מיקוד 4951795

10.2.1.3. בדואר אלקטרוני לכתובת opticana@opticana.co.il;

10.2.1.4. בפקס שמספרו 03-9140188;

10.2.1.5. באמצעות האתר (opticana.co.il).

10.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 10.2 זה, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר שרכישתו בוטלה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שרכישתו בוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, בכפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן (להלן דמי ביטול), בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה. ככל שהביטול בוצע עקב פגם במוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, אי התאמה בין המוצר כאמור לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בהתאם לחוק, אי אספקת המוצר כאמור במועד המוסכם או הפרה אחרת של החברה בעניין רכישת המוצר כאמור על ידי הלקוח (להלן אי התאמה), אזי החברה לא תיגבה דמי ביטול כאמור.

10.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח, שלא עקב אי התאמה

10.3.1. סופקו המוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה בתוך14 ימים מיום שסופקו לו המוצרים כאמור או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, בהודעה שיכולה להימסר בכל אחת מהדרכים המצוינות בסעיף 10.2.1 לעיל, שתכלול את שמו של הלקוח ותעודת הזהות שלו.

10.3.2. בביטול העסקה כאמור בסעיף 10.3 זה, על הלקוח להשיב את המוצר שרכישתו בוטלה לאחת מחנויות החברה לפי בחירתו של הלקוח. השבת המוצר לחברה במקרה של ביטול כאמור בסעיף 10.3 זה תיעשה על-ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, ובכפוף לדין.

10.3.3. בביטול העסקה כאמור בסעיף 10.3. זה, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה בתוך 14 יום מקבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור, בניכוי דמי ביטול כהגדרתם לעיל.

10.4. ביטול העסקה על ידי הלקוח לאחר קבלת המוצרים שנרכשו במסגרתה וכתוצאה מאי התאמה, כהגדרתה לעיל

10.4.1. במקרה של ביטול רכישת מוצר בגין אי התאמה, כהגדרתה לעיל, על ידי הלקוח ולאחר קבלתו אצל הלקוח - הלקוח יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, בהודעה שיכולה להימסר בכל אחת מהדרכים המצוינות בסעיף 10.2.1. לעיל, שתכלול את שמו של הלקוח ותעודת הזהות שלו.

10.4.2. במקרה של ביטול כאמור בסעיף 10.4 זה, הלקוח יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו נמסר ללקוח המוצר כאמור, ויודיע על כך לחברה.

10.4.3. החברה תחזיר ללקוח, תוך14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 10.4.1. לעיל, את הסכום ששולם על ידו עבור המוצר שמבוקש לבטל את רכישתו.

10.5. במידה והלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), אזי על אף האמור בסעיפים 10.3.1. ו- 10.4.1. לעיל, הלקוח רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ממועד מסירת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה שבוצעה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח. החברה תהא רשאית לדרוש מהלקוח להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק. בביטול עסקה בהתאם לסעיף 10.5 זה, במקרה של ביטול עסקה על ידי לקוח לאחר קבלת המוצרים אצל הלקוח ושלא עקב אי התאמה, יחולו הוראות סעיפים 10.3.2. – 10.3.3. לעיל. בביטול עסקה בהתאם לסעיף 10.5. זה, במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח לאחר קבלת המוצרים שנרכשו במסגרתה וכתוצאה מאי התאמה, יחולו הוראות סעיפים 10.4.2. ו- 10.4.3. לעיל.

10.6. אין בהוראות סעיפים 10.3. עד 10.5. לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע את נזקיה מהלקוח ככל שערך המוצר שרכישתו בוטלה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

10.7. מובהר כי על אף האמור בסעיף 10 זה, ללקוח לא תהא אפשרות לבטל עסקת רכישה של טובין פסידים ואו של טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

10.8. ההחזר הכספי ללקוח, כאמור בסעיפים 10.2.2, 10.3.3, 10.4.3 ו-10.5, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ואו באמצעות זיכוי חשבון ה- PAYPAL ואו באמצעות זיכוי חשבון ה- BIT של הלקוח, לפי העניין, שבאמצעותו בוצעה הרכישה, הכל-בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה.

10.9. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 10.1 עד 10.8 לעיל, לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה כנגד מוצר אחר ואו כנגד שובר זיכוי (להלן החלפה), יהא רשאי להחזיר את המוצר אותו מבקש להחליף לאחד מסניפי החברה. במקרה בו הלקוח מעוניין בביצוע החלפה כנגד מוצר אחר – הלקוח יהא רשאי לבצע את ההחלפה בסניף אליו החזיר את המוצר. במקרה בו הלקוח מעוניין בביצוע החלפה כנגד קבלת שובר זיכוי, לאחר השארת המוצר בסניף הנל, יישלח ללקוח שובר זיכוי.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.1 עד 10.8 לעיל, החלפה כאמור בסעיף 10.9 זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה עי הלקוח ובתנאי שלא נעשה במוצרים המוחלפים שימוש, שהם באריזתם המקורית ושהתווית תגית עדיין צמודה לפריט,

כשהם שלמים ואו ללא פגיעה ואו נזק ואו פגם ואו קלקול מכל מין וסוג.

מובהר כי החלפת המוצר כנגד מוצר אחר הינו בהתאם למלאי הקיים בסניף בו מתבצעת ההחלפה.

10.10. ביטול הזמנה עי החברה

10.10.1. בכפוף לדין, בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, התמורה תוחזר ללקוח, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ואו דרישה ואו תביעה בעניין.

10.10.2. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה ואו הביטול הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

11. בביטול עסקה
על ידי הלקוח שבה קיבל הלקוח מוצר נוסף על המוצר אותו רכש (לדוגמה – ברכישה במסגרת מבצעים כדוגמת קנה קבל או 1+1), הלקוח יידרש להשיב לחברה גם את המוצר אותו קיבל בעקבות העסקה, נוסף למוצר אותו רכש ושמבוקש לבטל את רכישתו.

12. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכט עוד והוצאות משפט- עקב הפרת תקנון זה, ובכפוף לדין.

13. אחריות ושירות

13.1. החברה ואו מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ואו לצד שלישי, כתוצאה משימוש ואו הזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ואו מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, והכל בכפוף לדין.

13.2. יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם, ובכפוף לדין.

13.3. המשתמשים מסכימים כי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ואו בתוכן, כולו או חלקו, לרבות, אך לא רק, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות, והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם בלבד, ובכפוף לדין. מבלי לגרוע מהאמור, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ואו חוות דעת של החברה ואו של מי מטעמה, ובתוך כך לא מהווה המלצה רפואית ואו אחרת, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית. נבהיר כי נסיבות אישיות, לרבות נסיבות רפואיות, מחייבות התייחסות אישית של בעל מקצוע. בכל נסיבות אישיות, המשתמש מתבקש לפנות לבעל מקצוע מתאים כגון רופא עיניים, אופטומטריסט וכו' לפני כל מהלך ואו פעולה המסתמכים על המידע באתר.

13.4. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ואו יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, עקב מעשה ואו מחדל של הלקוח.

13.5. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ואו לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מכוח עליון ואו מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצב, תקלה במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, ובכפוף לדין.

13.6. פרטי המוצר כדוגמת פרטי היצרן ואו היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה, ובכפוף לדין. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף 9 לעיל לקבל מידע אודות המוצר ואו מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות הטיפול שסופקו לו.

13.7. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link) (לרבות PayPal ואו BIT) (להלן קישורית). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר פעיל.

13.8. נבהיר כי החברה אינה מפרסמת את קישוריות מטעמה, אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, לרבות בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר ואו בקישוריות הנל.

13.9. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר, בקישוריות או באתרים אחרים,

והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או קישוריות או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה,

הדפדוף או השימוש בהם. כל התקשרות שיעשה המשתמש עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ואו באמצעות קישורית מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי. החברה לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים של צדדים שלישיים כאמור ואו קישוריות ואו במסגרת אירועים אליהם המשתמש יגיע באמצעות הקישוריות שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו בהם, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.

13.10. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים ואו קישוריות שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.11. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה ולא תישא בכל אחריות לשיבוש ואו לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר כאמור, ובכפוף לדין. הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.

13.12. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, כולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיוב. מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, ואו תביעה, ואו דרישה כלפי החברה בשל השינויים כאמור או התקלות שיתרחשו תוך ביצועם.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.13. החברה רשאית לבטל רישום לאתר, או לחסום את הגישה אליו בכל עת על פי שיקול דעתה, ובכפוף לדין, ובפרט אם הסיבות הן

13.13.1. מסירת פרטים שגויים או חלקיים בעת ההרשמה לאתר.

13.13.2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים.

13.13.3. בעת הפרת תנאי השימוש באתר, ואו בעת הפרת הסכם השירות, ואו בעת הפרת כל דין.

13.13.4. ביצוע פעולת מניעה מרישום משתמשים אחרים לאתר.

13.14. החברה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה ובו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

13.15. במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ואו במחירו, בתנאי התשלום, ואו בכל מידע אחר המפורט באתר, ואו טעות בפרטי המשתמש, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת,

לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום ששילמת לחברה בקשר עם העסקה שבוטלה.

13.16. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS). החברה אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים ואו בנתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה ואו מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם.

13.17. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול.

הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו, המצויים בידיה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור, ובכפוף לדין.

14. דין ומקום שיפוט

14.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

14.2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

15. צור קשר

15.1. המשתמש רשאי לפנות אלינו, באחד מן המקרים הנל

15.1.1. באם הנך סבור כי המידע ואו התוכן, במלואם או בחלקם, באתר מוגנים בזכויות יוצרים ואו בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג' כלשהו.

15.1.2. באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו.

15.1.3. במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר.

15.1.4. בפנייתך אלינו ציין את פרטיך לשם יצירת קשר עמך.

15.1.5. דרכי הפניה לחברה יכולות להיעשות על פי פרטי הקשר המפורטים בסעיף 9 לעיל.

16. אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תנאי השימוש לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ואו במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

17. יובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תשארנה בעינן.