התחברות

תקנון מבצעי רשת אופטיקנה

המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "החברה").

1. פרטי המבצעים

פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א'  ובידיעון המבצעים לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

2. תקופת המבצעים וכמות פריטים

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם.
הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון.
החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

3. ההשתתפות במבצעים

א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה,
לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

4. אחריות

א.ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ב.מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

5.סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

6.שונות

א.  המבצע ים  כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. 
ג.  היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד.  לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה.  אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו.   תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו.
ז.   בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון,
     כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
ח.  במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע  כלפי החברה ו/או מי מטעמה,
     יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
ט.  ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
י.   לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו.
יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יב. למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון)
     הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור,
     שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
יג.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

נספח א' תמצית מבצעים ומדיניות מחיר

• המבצעים בתוקף החל מה 01/5/22 עד לתאריך 30/5/22 כולל ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם
• המבצעים אינם תקפים באתר הסחר ובחנויות העודפים, אין כפל מבצעים.
• הטבות הניתנות ללקוחות באמצעות קופונים/שוברי הנחה וכד' אינן תקפות ברכישת מוצרי מותג Cattleya
• ניתן לשלם בתווי קניה או גיפטקארד.

מבצעי משקפי שמש

SEVEN, KOYA, ,NIKE , OAKLEY, RAYBAN מהמותגים שמש משקפי על הנחה 50%
•ללא כפל מבצעים

VOGUE, POLAROID רק- 399 ש"ח
%35 הנחה על משקפי השמש ממותגים בינלאומיים
•ללא כפל מבצעים

%30 הנחה על משקפי השמש ממותגים GUCCI , CARTIER
•ללא כפל מבצעים

משקפי שמש Cattleya ב- 299 ₪ ללא כפל מבצעים

מבצעי משקפי ראייה

מותגי הבית
מבצע משקפי ראייה זוג ב 299 / ₪ 2 ב- 499: ₪
• מסגרות ראיה עד 499 ממותגי הבית
• עדשות ראייה פלסטיק אינדקס 5.1 כולל דיפנדר, במספרים 4 -/+עד צילנדר 2

מבצע קנה מסגרת וקבל עדשות מתנה
• ב- 799 ₪ RAYBAN & NIKE
• ב- 899 ₪ OAKLEY & VOUGE
• קאטליה- 399 , ₪ שני זוגות ב-599 ₪

• שאר המסגרות %10 ממחיר המחירון
• מסגרות המשתתפות: כל מסגרות הראיה מעל 199 ₪ כולל
• עדשות מתנה: עדשות פלסטיק 5.1 כל המקטים הבאים 0006,0005,0002,0001,0000
• פלוס מינוס 4 עד צילינדר 2

משקפי ראיה 1+1 מותגים
מסגרת + עדשות
•תקף למסגרות ראייה עד 500,2 ש"ח, ללא מותג קרטיה. הזול ביניהם מתנה. אין כפל הנחות. 56.1 ומעלה בלבד
פורטיפוקל- המולטיפוקל הראשון
מסגרת + עדשות רק 799 ש"ח
•מסגרת ממותג KOYA SEVEN , עדשות סמארט זום 5.1 למספרים +- 4 ,
עד צילינדר +25.1 ,ותוספת קריאה עד 25.1 + ADD ,לא תקף באתר, אין כפל מבצעים.
11

משקפיים מהיום למחר
• אספקת משקפי ראיה מהיום למחר לסניף בטווח מרשמים פלוס 3 עד מינוס 4 , צילנדר עד
. 1.5/1.56/1.6 באינדקס 2
• במידה והמסגרת קיימת במלאי מינימום של 5 יח' במחסן הראשי של החברה.
• לא כולל עדשות ייצור , עדשות צבע , ציפויים מיוחדים, מולטיפוקל, פורטיפוקל ואופיס.
• לא כולל מסגרות ברגים.
• משקפיים שנמכרים בימים ראשון-חמישי בין השעות 00:09 - 00:16 יהיו מוכנים למסירה
למחרת החל משעה 00:12 בסניף.
• משקפיים שימכרו החל מיום חמישי בשעה 00:16 ועד יום שבת כולל, יהיו מוכנים למסירה ביום
שני החל משעה 00:12 בסניף.
• לא תקף בערבי חג

 

GET SOME MORE

הרשמו ותהנו מחדשות והטבות