התחברות לאתר
לקוחות אתר אופטיקנה?
התחברות עם קוד חד פעמי ב- SMS
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

תקנון מבצעי רשת אופטיקנה

המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "החברה").

1. פרטי המבצעים

פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א'  ובידיעון המבצעים לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

2. תקופת המבצעים וכמות פריטים

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם.
הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון.
החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

3. ההשתתפות במבצעים

א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה,
לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

4. אחריות

א.ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ב.מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

5.סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

6.שונות

א.  המבצע ים  כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. 
ג.  היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד.  לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה.  אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו.   תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו.
ז.   בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון,
     כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
ח.  במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע  כלפי החברה ו/או מי מטעמה,
     יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
ט.  ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
י.   לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו.
יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יב. למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון)
     הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור,
     שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
יג.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

נספח א' תמצית מבצעים, הטבות ומדיניות מחיר

תמצית מבצעים

• המבצעים בתוקף החל מה 4.12.23 עד לתאריך 16.12.23 כולל ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם.
• המבצעים אינם תקפים באתר הסחר ובחנויות העודפים.
• אין כפל הנחות.
• ניתן לשלם בתווי קניה או גיפטקארד.

משקפי שמש
מותגים הבאים יימכרו במחיר מחירון ללא הנחות :
CATTLEYA ,VOGUE , POLAROID ,NIKE ,BOLLE ,OAKLEY ,RAY-BAN ,SEVEN

יתר המותגים הבינלאומיים בהנחה של 20%
קרטייה –10% הנחה

משקפי ראייה עדשות + מסגרת
• משקפי ראייה SEVEN זוג ב299 .₪ 2 זוגות ב499₪
• משקפי ראייה CATTLEYA זוג ב399- .₪ 2 זוגות ב599 ₪
• משקפי ראייה RAYBAN & CONVERSE & NIKE ב-749 ₪
• משקפי ראייהOAKLEY & VOUGE ב-899 ₪
• עדשות פלסטיק 1.5 עד מספרים -+ 4 צילינדר 2

פורטיפוקל- המולטיפוקל הראשון
• מסגרת + עדשות ב- 799 ש"ח
• מסגרת ממותג , KOYA SEVEN עדשות סמארט זום 1.5 למספרים -+ ,4 עד צילינדר ,1.25+
ותוספת קריאה עד 1.25, + ADD לא תקף באתר, אין כפל הנחות.

משקפי ראיה 1+1 מותגים
• מסגרת + עדשות
• תקף למסגרות ראייה עד 2,500 ש"ח, משקפי שמש עד 1,200 ₪
• ניתן לבחור מסגרת שמש 1 בלבד
• ללא מותג קרטיה. הזול ביניהם מתנה. אין כפל הנחות. 1.56 ומעלה בלבד.

 

 הרחבת האחריות על משקפי ראייה:

• הרחבת האחריות מכסה כל מקרה של שבר במסגרת ובעדשה, לרבות גניבה, אובדן ונזק מוחלט.
• המשקפיים החדשים יהיו מדגם זהה או באותה רמת המחיר.
• במקרה של מימוש הרחבת אחריות, ישלם הלקוח השתתפות עצמית של 30% ממחיר עדשות הראיה,השתתפות עצמית של 70% במותג קרטיה ו- 35% ממחיר המסגרת במותגים נבחרים רייבן, נייק, קויה, סבן וראפ, והשתתפות עצמית של 50% ממחיר המסגרת בכל יתר המותגים לפני הנחות, מבצעים והוזלות.
• על חלקי חילוף ישלם הלקוח השתתפות עצמית של 50%.

הרחבת אחריות על משקפי שמש:

• הרחבת האחריות מכסה כל מקרה של שבר במסגרת ובעדשה, לרבות גניבה, אובדן ונזק מוחלט.
• המשקפיים החדשים יהיו מדגם זהה או באותה רמת המחיר.
• בהשתתפות עצמית של 70% ממחיר המוצר בכל המותגים, לפני הנחות, מבצעים והוזלות.
• על חלקי חילוף ישלם הלקוח השתתפות עצמית של 50%.
• האמור לעיל כפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

 

משקפיים מהיום למחר

• אספקת משקפי ראיה מהיום למחר לסניף בטווח מרשמים פלוס 3 עד מינוס 4 ,
צילינדר עד 2 באינדקס 1.5/1.56/1.6 .
• במידה והמסגרת קיימת במלאי מינימום של 5 יח' במחסן הראשי של החברה.
• לא כולל עדשות ייצור , עדשות צבע , ציפויים מיוחדים, מולטיפוקל, פורטיפוקל ואופיס.
• לא כולל מסגרות ברגים.
• משקפיים שנמכרים בימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00 - 16:00 יהיו מוכנים למסירה למחרת החל משעה 12:00 בסניף.
• משקפיים שימכרו החל מיום חמישי בשעה 16:00 ועד יום שבת כולל, יהיו מוכנים למסירה ביום שני החל משעה 12:00 בסניף.
• לא תקף בערבי חג

אספקת עדשות מגע מהיום למחר - לקוחות אתר.

עדשות מגע מזמינים היום מקבלים מחר
• השירות "מזמינים היום מקבלים מחר" תקף רק למותגים:

בעדשות מגע יומיות של ג'ונסון & ג'ונסון (אקיביו מוייסט, אקיביו אואזיס - אריזות חיסכון)
בעדשות מגע יומיות של אלקון (דייליס טוטאל 1,דייליס אקווה קומפורט פלוס - אריזות חיסכון)
בעדשות מגע יומיות הורייזן (הורייזן מוייסט, הורייזן ג'ל)

• אספקת עדשות מגע "מזמינים היום מקבלים מחר" בטווח מרשמים מינוס 1.00 עד מינוס 10.00, BC 8.50 בלבד. מרשמים מוגבלים.
• אספקת עדשות מגע "מזמינים היום מקבלים מחר" במידה והמרשם המבוקש קיים במלאי מינימום של 2 יח' במחסן הראשי של החברה.
• אספקת עדשות מגע "מזמינים היום מקבלים מחר" עבור עדשות שמוזמנות באתר בימים ראשון-חמישי להזמנות שיתקבלו עד השעה 15:00
• עדשות מגע שיוזמנו החל מיום חמישי בשעה 16:00 ועד יום שבת כולל, יימסרו ביום שני.
• לא תקף בערבי חג

משקפי שמש קאטליה מהיום למחר

משקפי שמש קאטליה מזמינים היום מקבלים מחר
• השירות "מזמינים היום מקבלים מחר" תקף רק למותג קטאליה שמש
• אספקת משקפי שמש קאטליה "מזמינים היום מקבלים מחר" שמוזמנות באתר בימים ראשון-חמישי להזמנות שיתקבלו עד השעה 15:00
• משקפי שמש קאטליה שיוזמנו החל מיום חמישי בשעה 16:00 ועד יום שבת כולל, יימסרו ביום שני.
• לא תקף בערבי חג