התחברות
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

תקנון מבצעי רשת אופטיקנה

המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "החברה").

1. פרטי המבצעים

פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א'  ובידיעון המבצעים לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

2. תקופת המבצעים וכמות פריטים

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם.
הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון.
החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

3. ההשתתפות במבצעים

א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה,
לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

4. אחריות

א.ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ב.מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

5.סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

6.שונות

א.  המבצע ים  כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. 
ג.  היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד.  לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה.  אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו.   תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו.
ז.   בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון,
     כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
ח.  במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע  כלפי החברה ו/או מי מטעמה,
     יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
ט.  ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
י.   לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו.
יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יב. למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון)
     הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור,
     שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
יג.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

נספח א' תמצית מבצעים

המבצעים בתוקף החל מה 05/04/21 עד לתאריך 30/04/21 (כולל) ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם

המבצעים אינם תקפים באתר הסחר ובחנויות העודפים
אין כפל מבצעים
הטבות הניתנות ללקוחות באמצעות קופונים/שוברי הנחה וכד' אינן תקפות ברכישת מוצרי מותג VERSO
ניתן לשלם בתווי קניה או גיפטקארד.

מבצעי משקפי שמש
50% הנחה על משקפי שמש מהמותגים , RAYBAN NIKE, OAKLEY
ללא כפל מבצעים

35`% הנחה על משקפי השמש ממותגים בינלאומיים
לא כולל CARTIER, GUCCI,
ללא כפל מבצעים

30% הנחה על משקפי השמש של CARTIER, GUCCI
ללא כפל מבצעים

מבצעי משקפי ראייה – מועדון SEVEN
מבצע משקפי ראייה זוג ב 299 ₪ / 2 ב- 499 ₪ :
מסגרות ראיה עד 499 ממותגי הבית
עדשות ראייה פלסטיק אינדקס 1.5 כולל דיפנדר, במספרים 4+/- עד צילנדר 2


מבצע קנה מסגרת וקבל עדשות מתנה
RAYBAN & NIKE 699 ₪
OAKLEY & VOUGE 899 ₪
שאר המסגרות 10% ממחיר המחירון
מסגרות המשתתפות: כל מסגרות הראיה מעל 399 ₪ כולל
עדשות מתנה: עדשות פלסטיק 1.5כל המקטים הבאים 0000,0001,0002,0005,0006


משקפי ראייה מתנה עד 2,000 ₪ בקניית מכשיר שמיעה
מסגרות ראייה ממותגי הבית
תקף עד 30.6.21
תקף בסניפי השמיעה בלבד
כולל כפל מבצעים
סך שווי העסקה עד 2,000 ₪

מבצע "נוחות באחריות" MYHORIZON

• תקף רק עבור עדשות MYHORIZON ו- MYHORIZON TORIC
• ניתן להחזיר קופסאות פתוחות עד 14 יום מקניית המוצר בצירוף חשבונית ותעודת אחריות עם שם הלקוח.
• החזרת קופסאות פתוחות רק בשימוש של עד 7 עדשות לחפיסה ובהחזרת כל הכמות שנרכשה בחשבונית.
• אופטיקנה תזכה את הלקוח בעלות עדשות המגע בחשבונית בזיכוי כספי או זיכוי לחנות.
• בתוקף עד 1.6.21 החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע.
• החזרה תתבצע בסניפי אופטיקנה בלבד, אין החזרות באמצעות משלוח.
• מקסימום החזרה או החלפה אחת לאדם.

GET SOME MORE

הרשמו ותהנו מחדשות והטבות