תקנון הטבת חיילים

תקנון מבצע משקפי שמש במתנה לחיילים

עורך המבצע

המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "החברה").

1.פרטי המבצע 

פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' ובידיעון המבצעים לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

2.תקופת המבצע וכמות פריטים

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

3.ההשתתפות במבצע

א. המבצע מיועד לכלל הציבור.

ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

4.אחריות

א. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.

ב. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

5.סמכות השיפוט והדין

 על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

6.שונות

א. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.  

ג. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

ד. לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.

ה. אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

ו. תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה, חנויות הרשת ובאתר החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו.

ז. בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.

ח. במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע  כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.

ט. ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.

י.לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו.

יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

יב. למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.

יג. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

 

נספח א' 

תמצית מבצע משקפי שמש במתנה לחיילים!

•חלוקת השוברים מתקיימת עד לתאריך- 25.4.18 או עד גמר המלאי- 5000 שוברים

•השתתפות במבצע כרוכה בהרשמה מראש באתר הפעילות: opticana-70.co.il

•בכל יום יחולקו 500 שוברים בלבד – חלוקת השוברים מתחילה ב- 7:00 בבוקר

•הנרשם יקבל את קוד ההטבה לנייד עד 4 ימי עסקים

•ההטבה תקפה לחיילים בסדיר בלבד בהצגת חוגר בסניפי אופטיקנה ובהצגת קוד קופון ב- SMS

•קוד ההטבה תקף ל- 20 ימים בלבד, אופטיקנה לא תממש שוברים פגי תוקף

•המסגרות המשתתפות בהטבה הן ממותגי הבית – RAP / KOYA / SEVEN עד 179 ₪

•המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מכוונת לשני המינים

•לא תקף באתר הסחר ובחנויות העודפים

 

הטבה נוספת לחיילים- 50 ₪ מתנה

•בקנייה ב- 400 ₪ ומעלה

•תקף לרכישת משקפי שמש וראייה בלבד

•בכפוף להצגת קוד קופון ב-SMS

•בכפוף להצגת חוגר