תקנון מבצע הגרלות "טיסה לפריז עם אופטיקנה

 

 

תקנון מבצע הגרלות: "טיסה לפריז עם אופטיקנה"

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר").

1.      עורך המבצע

 המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ, מרחוב אודם 12 פתח תקוה (להלן: "עורך המבצע").

2.      מפקחת המבצע

          עו"ד מרים פישמן, רח' מנחם בגין 7, בית "גיבור ספורט", רמת גן (להלן: "המפקחת" או "מפקחת המבצע").

3.      תקופת המבצע

         המבצע יערך מיום 10.9.17 עד ליום 31.10.17 ועד בכלל (להלן: "תקופת המבצע").

4.      זכות ההשתתפות במבצע

        א.       המבצע מיועד לציבור הרחב. זכאי להשתתף במבצע כל יחיד שהינו מעל גיל 18 שנים בתקופת המבצע.

         ב.       השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או כנגד מפקחת המבצע ו/או מי מטעמם של אלה.  

5.      מהות המבצע   

בתקופת המבצע, כל הרוכש בחנויות של עורך המבצע בסכום של 500 ₪ ומעלה (כולל מע"מ) ברכישה אחת, יקבל חשבונית רכישה אחת בגין הרכישה (להלן: "חשבונית הרכישה"). למען הסר ספק מובהר כי גם אם הרוכש ירכוש מוצרים/שירותים בסכום כולל המהווה כפולות של 500 ₪, כגון בסך של 1,000 ₪, 1500 ₪ וכן הלאה, הרוכש יקבל אך חשבונית רכישה אחת בגין הרכישה. כן מודגש כי לא יתאפשר לרוכש לפצל חשבוניות. הרוכש שבידו חשבונית רכישה יהא רשאי להיכנס לאתר אינטרנט שכתובתו opticanaparis.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") ולמלא טופס אחד של השתתפות בהגרלה. בעת ההרשמה יזין המשתתף את פרטיו בטופס הרישום המקוון אשר יופיע באתר לרבות: מס' חשבונית הרכישה, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ומס' טלפון. למען הסר ספק, חשבונית רכישה אחת תזכה את הרוכש בטופס השתתפות אחד בהגרלה.  

6.       מימוש הזכות למילוי טופס השתתפות בהגרלה 

                  בכפוף להוראות התקנון, מימוש הזכות למלא את טופס ההשתתפות בהגרלה ייעשה בתקופת המבצע בלבד והינו באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לאי מימוש זכות זו על-ידי המשתתף ולא יהיו מחויבים בחבות כלשהי בגין אי מימוש הזכות למילוי הטופס.          

7.      ההגרלה

         א.      בתקופת המבצע יוגרלו 3 משתתפים מתוך כלל המשתתפים שהזינו פרטיהם באתר האינטרנט כמפורט לעיל. המשתתפים שיעלו בגורל במסגרת ההגרלה יזכו בכרטיס טיסה זוגי לפריז וחזרה (להלן: "הפרס/הזכייה") באמצעות חברת "ארקיע אינטרנשיונל" (להלן: "הספק").

         ב.      ההגרלה תבוצע במשרדי עורך המבצע ביום 1.11.17 בשעה 9.00 בנוכחות מפקחת ההגרלה או מי מטעמה. באם יקבע מועד אחר להגרלה יפורסם המועד האחר באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי עליו יחליט עורך המבצע.

         ג.       ההגרלה תבוצע באמצעות המחשב, באופן שבו הזוכים יוגרלו באופן אקראי מבין כל המשתתפים שנרשמו באתר האינטרנט. כן יוגרלו זוכים חלופיים העומדים באותם תנאי רישום, למקרה בו זוכה בהגרלה לא יאותר ו/או ייפסל, בהתאם להוראות תקנון זה.

         ד.      מובהר כי ההגרלה תתבצע מבין המשתתפים אשר פרטיהם נקלטו בפועל על פי התנאים המפורטים בתקנון זה. הפרטים האישיים אשר נמסרו ע"י המשתתף בעת רישומו באתר האינטרנט ישמשו לצורך איתור הזוכה.

         ה.      תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור. 

ו.       הזוכה בהגרלה  יכונה לעיל ולהלן: "הזוכה". 

 8.     איסור השתתפות:

         לא ישתתפו במבצע נשוא תקנון זה - עורך המבצע, עוזר לעורך המבצע (לרבות יועץ, פרסומאי וכו'), מפקחת המבצע, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין זה פירושו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

9.      הזכייה

         א.     לכל זוכה תימסר הודעה בכתב בדואר רשום בדבר זכייתו. כן תימסר לזוכה הודעה באשר למועד ומקום קבלת הזכייה. איתור הזוכה יעשה על פי הפרטים שמסר באתר האינטרנט.

                 הזוכה יהיה זכאי לקבל את הזכייה עד 45 יום מיום פרסום תוצאות ההגרלה או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם.

       ב.     הזוכה עלול להיפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות (להלן: "הזוכה שנפסל"):

- השיג זכאותו ו/או השתתף במבצע בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

- השיג את זכאותו במרמה ו/או השתתף במבצע תוך הפרת הוראות הדין.

- מפקחת המבצע קבעה כי קיימת סיבה מהותית לאי מתן הזכייה.

- אינו עומד בתנאי ההשתתפות ו/או הזכייה.

- גילו נמוך מ- 18 בתקופת המבצע.

- לא אותר על אף שקידה ראויה וסבירה שנקט עורך המבצע.

    במקומו של זוכה שנפסל יוגרל זוכה אחר בהגרלה ו/או כזה שייקבע במועד הגרלה נוסף ו/או אחר, כפי שייקבע ע"י עורך המבצע.

10.     קבלת הזכייה ומימושה  

         א.     הזכייה תינתן לזוכה שנתן פרטיו ובלבד שעמד בתנאים לזכייה, כאמור בתקנון זה.

         ב.     הזכייה תימסר לזוכה במועד ובמקום עליו יודע לזוכה, לאחר שהזוכה הציג תעודה מזהה וחשבונית רכישה מקורית אשר פרטיהן תואמים במלואם לפרטים הרשומים באתר האינטרנט כמפורט לעיל וכנגד חתימתו על אישורים/מסמכים ו/או המצאת מסמכים ו/או אישורים כפי שיידרש.

ג.      על הזוכה למלא אחר כל ההוראות והדרישות של עורך המבצע ו/או של כל רשות מוסמכת כדין ואחר כל הוראות דין בכל הקשור והכרוך בקבלת הזכייה וזאת כתנאי לקבלתה.

ד.      מובהר במפורש כי כל התנאים וההגבלות בקשר למימוש הזכייה ולרבות המועדים בהם ניתן לממש את הזכייה ויתר דרישות הספק בקשר לזכייה , יהיו בהתאם למקובל ולנהוג על ידי הספק וכי לעורך המבצע לא תהא כל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי יחולו, בין היתר, התנאים וההגבלות הבאים:

        (1)        תוקף הזכייה (כרטיסי הטיסה) עד 1.9.2018 (להלן: "המועד האחרון"). לאחר המועד האחרון לא יוכל הזוכה לממש את הזכייה ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או הספק ו/או למי מטעמם ו/או מפקחת המבצע בקשר לכך.

(2)        מימוש הזכייה יתאפשר על בסיס מקום פנוי במחלקת תיירים על טיסות iz בלבד, בהתאם ללוח הטיסות של הספק לא כולל חגים.

(3)        על הזוכה ליצור קשר עם איש קשר מטעם הספק שפרטיו ימסרו לו ולממש מולו את הזכייה.

(4)        במעמד מסירת הפרטים לספק, יידרש הזוכה ליתן לספק מספר כרטיס אשראי בתוקף כביטחון לתשלום דמי ביטול, ככל שאלו יחולו, על פי האמור להלן. בנוסף, יידרש הזוכה לחתום על טופס המאשר כי ישלם דמי ביטול ישירות לספק ויהא חייב כלפיו בלבד. יובהר כי האמור אינו מהווה חלק מן הזכייה ואינו נוגע למימוש ו/או בירור הזכייה- אלא נובע מהתחייבותו ומחובתו של הזוכה כלפי עורך המבצע לשאת בכל העלויות הנלוות הנוגעות לביטול הזכייה על ידו ומסיבות הקשורות עמו.

(5)        הזכייה אינה כוללת ביטוח מכל מין וסוג ואינה כוללת הנפקתו של דרכון ו/או ויזה מתאימה ככל שזו נדרשת.

(6)        הזכייה אינה כוללת מיסים, ככל שאלו יחולו, למעט מיסי נמל המהווים חלק מכרטיס הטיסה. כל מס ו/או תשלום אחר יחולו על הזוכה בלבד.

(7)        הזוכה מצהיר כי ידוע לו, כי לאחר שיוזמן כרטיס טיסה על שמו, בתיאום בינו לבין הספק, כל דמי ביטול אשר יחולו, בגין ביטול מצידו, מכל סיבה שהיא, יחולו עליו במלואם והוא מתחייב לשלמם ישירות לספק על פי דרישה ראשונה של הספק ואם לא יעשה כן, יהיה הספק רשאי לעשות שימוש בכרטיס האשראי שנמסר לביטחון על מנת לגבותם. הדברים אמורים בין אם מדובר בדמי ביטול חלקיים ובין אם מדובר בדמי ביטול מלאים.

(8)        המשתתף מצהיר כי ידוע לו שבאחריותו לוודא מול הספק ו/או מי מטעמו את עלויות הביטולים/שינויים של כל אחד מרכיבי הזכייה ולשאת בהן, כאמור לעיל, בגין כל שינוי אשר יבקש לבצע לאחר מסירת הפרטים לספק.

11.     אחריות:

         א.     ההשתתפות במבצע וכל הכרוך והקשור בכך הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

         ב.      עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן, קלקול או הוצאה שייגרמו בכל הקשור ו/או הנובע ו/או הכרוך למבצע ובין היתר, להשתתפות או אי השתתפות בהגרלה ו/או הזכות למלא את טופס הרישום ו/או מימוש הזכייה. המשתתף ו/או כל המעוניין להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, מפקחת המבצע, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע נשוא תקנון זה ו/או כל עניין אחר הקשור או הכרוך במבצע ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או המעוניין להשתתף במבצע מצהיר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי, וכדומה, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה שמקורם, בין היתר, בתקלה טכנית, בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

         ג.       עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות שהיא הנוגעת לפעילותה  ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת, לרבות מחשבים ו/או שרתים על כל מרכיביהם ו/או לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של תוכנת ההגרלה הממוחשבת והוא לא ישא באחריות כלשהי לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים, לרבות הפסקות ו/או הפרעות באספקת איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר יגרמו בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. עורך המבצע גם אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נשוא התקנון. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שלא ניתן להבטיח כי כל הפעולות של המשתתף יקלטו במועד במחשבים וזאת בשל נסיבות שאינן תלויות בעורך המבצע ו/או מי מטעמו ובין היתר, תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת ו/או ניתוק או הגבלה זמנית לשם ביצוע פעולות תחזוקה וכד'.

         ד.     המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה בדין להשתתפותו במבצע זה.

        

12.     שונות

 1. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.
 2. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לשנות את הזכייה ו/או תנאי המבצע ו/או להפסיק את מבצע ההגרלה ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.
 3. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 4. משתתף אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהיה זכאי לקבל את הזכייה ו/או לכל זכות אחרת.
 5. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע, כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע  מפקחת המבצע בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 6. אי שימוש בזכות המוקנית לעורך המבצע על פי תקנון זה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו          מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
 7. עותק תקנון המבצע יימצא במשרדי עורך המבצע, באתר האינטרנט (הייעודי למבצע) ובמשרדי מפקחת המבצע.
 8. בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו, ובאם לא קרא, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
 9. בכל מקרה שיוכח כי קיימת למשתתף עילה לפי דין בגינה נמנע ממנו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה ובכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג בכל הקשור והכרוך למבצע זה והנוגע לכך כלפי עורך המבצע ו/או המפקחת ומי מטעמם, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי המשתתף, אם בכלל (וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו) לסכום של עד 500₪ או עד לגובה עלות המוצרים והשירותים אותם רכש בפועל על מנת להשתתף במבצע, אם בכלל, לפי הגבוה מביניהם ולא מעבר לכך.
 10. על עורך המבצע ו/או על מפקחת המבצע ו/או על מי מטעמם לא תוטל כל אחריות כאשר תתקיים מחלוקת בין מי שפרטיו רשומים באתר האינטרנט לבין כל צד אחר הטוען כי הינו זכאי לזכייה, לרבות מי שטען כי שילם בגין המוצרים המזכים אותו בהשתתפות בהגרלה או  בזכיה.
 11. עורך המבצע יהיה רשאי (אך לא חייב) לפי שיקול דעתו הבלעדי לעשות שימוש בהודעת הזכיה, לרבות שימוש בשם הזוכה, תמונתו ופרטיו לצרכי פרסום, שיווק וקידום מכירות. כל משתתף מצהיר ומתחייב כי דבר השתתפותו במבצע ו/או זכייתו, לרבות פרטיו האישיים, תמונתו ו/או כל נתון אחר, עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים והוא מביע הסכמתו מראש לכך.

12.     כל זכייה כפופה לאימות זהותו של הזוכה על ידי עורך המבצע בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתו של עורך המבצע. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לפסול זוכה או שלא להעניק לו את הזכייה, אם מצא שאותו אדם זכה שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או במרמה ו/או בדרך לא חוקית אחרת.

13. הזכייה היא אישית. במידה           ולא יממש הזוכה את הזכייה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי  להחזר או לפיצוי כלשהו, מכל מין וסוג.

14. זוכה שלא היה בן 18 שנים לפחות ביום השתתפותו, זכייתו תפסל והוא לא יהיה זכאי לזכייה.

15. כל הוצאה, מס, תשלום, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא בקשר עם סכום הפרס ו/או הזכייה לפי מבצע זה (להלן: "ההוצאות"), יהיו באחריות הזוכה, יחולו עליו ויהיו על חשבונו בלבד. עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס במישרין את ההוצאות וכן את פרטי הזוכה. עורך המבצע לא יהיה חייב לשאת בתשלום ההוצאות או כל מס ו/או הוצאה ו/או כל ניכוי ו/או תשלום שיידרש בקשר לסכום הפרס או לזכייה ואם יידרש לעשות כן, ישפה אותו הזוכה מיד עם דרישה.

16.    תקנון המבצע ותוצאות ההגרלה יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר.

17. בתקנון זה השימוש בלשון זכר יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או   לרבים.

18. בתקנון זה, השימוש במונח "משתתף" פירושו כל מי שישתתף במבצע נשוא תקנון זה והשימוש במונח "זכייה", פירושו הפרס ו/או הזכייה בהגרלה, בו זכה זוכה.

19.    כל נתון (לרבות נתון מספרי), קוד, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

20.    הוראות התקנון כפופות להוראות ההיתר ובמקרה של סתירה, הוראות ההיתר יגברו.

 

o:\מסמכי משרד\ספריה\אופטיקנה\מבצע הגרלות\תקנון טיסה לפריז 2017.doc