התחברות
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

תקנון מבצעי רשת אופטיקנה

המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "החברה").

1. פרטי המבצעים

פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א'  ובידיעון המבצעים לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

2. תקופת המבצעים וכמות פריטים

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם.
הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון.
החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

3. ההשתתפות במבצעים

א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה,
לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

4. אחריות

א.ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ב.מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

5.סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

6.שונות

א.  המבצע ים  כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. 
ג.  היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד.  לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה.  אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו.   תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו.
ז.   בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון,
     כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
ח.  במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע  כלפי החברה ו/או מי מטעמה,
     יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
ט.  ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
י.   לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו.
יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יב. למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון)
     הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור,
     שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
יג.  בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.


נספח א

תמצית מבצעים

המבצעים בתוקף החל מ  31/12/19 ועד לתאריך 31/01/20 (כולל) ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם

המבצעים אינם תקפים באתר הסחר ובחנויות העודפים

אין כפל מבצעים

הטבות הניתנות ללקוחות באמצעות קופונים/שוברי הנחה וכד' אינן תקפות ברכישת מוצרי מותג VERSO

ניתן לשלם בתווי קניה או גיפטקארד.


מבצעי משקפי שמש


50% הנחה על משקפי שמש מהמותגים: KOYA ,SEVEN, VOUGE , POLAROID
•  ללא כפל מבצעים

40% הנחה על משקפי שמש של NIKE ,RAYBAN, OAKLEY.
• לא כולל כפל מבצעים • לא כולל  וורסו קרטייה וגוצ'י

30% הנחה על משקפי שמש של קרטייה וגוצ'י.
• ללא כפל מבצעים • לא כולל VERSO.

משקפי שמש ממותגי הבית: 2 ב- ₪299
• על כל הקולקצייה החדשה • ללא כפל מבצעים

משקפי שמש ממותגי הבית 2 ב- ₪199
• כל המסגרות עד 279 ₪ • ללא כפל מבצעים


מבצעי משקפי ראייה


מבצע משקפי ראייה 2 ב- 499 ₪ 
• מסגרות עד 499 ממותגי הבית • עדשות ראייה CR אינדקס 1.5במספרים 4+/- עד צילנדר 2 .

מבצע קנה מסגרת וקבל עדשות מתנה
30% הנחה על מסגרות מהמותגים RAYBAN, OAKLEY, NIKE.
10% הנחה על כל יתר המותגים .
מסגרות המשתתפות : כל מסגרות הראייה מעל 399 ש"ח כולל
עדשות מתנה : עדשות פלסטיק 1.56, 1.5 כל המקטים הבאים : 
0008,0006,0005,0002,0001,0000

תקנון מבצע משקפי ראייה לילדים במתנה באופטיקנה

עורך המבצע
המבצע נערך על-ידי אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "החברה").

1.פרטי המבצע 
פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' ובידיעון המבצעים לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.תקופת המבצע וכמות פריטים
תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

3.ההשתתפות במבצע
א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

4.אחריות
א. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ב. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

5.סמכות השיפוט והדין
 על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

6.שונות
א. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.
ג. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד. לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה. אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו. תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ובאתר החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו.
ז. בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
ח. במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
ט. ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
י.לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו.
יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יב. למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
יג. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

נספח א' 

תמצית מבצע משקפי ראייה לילדים במתנה!

- המבצע בתוקף עד לתאריך 20/2/20 (כולל) ו/או עד גמר המלאי 10,000 מסגרות , המוקדם מביניהם.
- בכל יום יחולקו כ- 700 שוברים לא כולל סופי שבוע.
- המבצע אינו תקף באתר הסחר ובחנויות העודפים.
- השתתפות במבצע כרוכה בהרשמה מראש באתר הפעילות: opticana-kids.co.il לקבלת קופון שיישלח לטלפון נייד בלבד.
- תקף למסגרות ראייה לילדים עד 499 ₪ .
- עדשות מתנה- פלסטיק 1.5 עד פלוס ומינוס 4 צילינדר 2
משקפיים מתנה- 1 לכל ילד בלבד עד גיל 11 (כולל) ובכפוף להצגת ספח ת.ז. של ההורים והצגת קוד קופון בהודעת SMS בתוקף.
קוד הקופון לקבלת משקפיים לילדים במתנה תקף ל- 5 ימים בלבד! מיום קבלתו.
אופטיקנה לא תממש שוברים פגי תוקף
ההשתתפות במבצע באמצעות רישום באתר האינטרנט בלבד, לקבלת קופון שיישלח לטלפון נייד בלבד
- המבצע תקף בימי חול בלבד א'-ה'. לא ניתן להירשם באתר הפעילות בסופי שבוע.

תקנון פעילות סושיאל
תוקף פעילות: 27.2 – 2.3
מס' זוכים: 10
מנגנון הפעילות:
פייסבוק - הגולשים יתבקשו להשלים בתגובה את המשפט "יש דברים שלא עושים"
אינסטגרם – הגולשים יתבקשו להשתמש בפילטר הפעילות, לענות בטקסט או בעל פה על המשפט שקיבלו, לתייג #יש_דברים_שלא_עושים ו- opticana_official
כאשר התגובות המקוריות והמצחיקות ביותר שיבחרו ע"י אופטיקנה יזכו להופיע בשיר של עומר אדם.
פרס:
10 שוברים לרכישת משקפי ראייה ורסו בסניפי אופטיקנה
והופעה בקליפ של עומר – הצגת תמונת הפרופיל על גבי הוידאו, שמו המלא של הגולש והמשפט הציג.

GET SOME MORE

הרשמו ותהנו מחדשות והטבות