התחברות לאתר
לקוחות אתר אופטיקנה?
התחברות עם קוד חד פעמי ב- SMS
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

תקנון מוצרי אופטיקה

א. מבוא

 1. הזמנת מוצרים אופטיים, כפי שיוגדרו להלן, באמצעות האתר תעשה על פי הנתונים שיסופקו ויוזנו על ידך בהתאם למרשם העדכני, כפי שיוגדר להלן, המצוי בידיך.
 2. אופטיקנה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע להזמנת מוצרים אופטיים באמצעות האתר שיגרם בגין הזנת נתונים שאינם תואמים את המרשם העדכני ו/או שאינם תואמים את מצבך וצרכייך הרפואיים.
 3. בנסיבות אלה, טרם הזמנת מוצרי אופטיקה, אנא קרא בעיון רב את תקנון האופטיקה ואת תקנון האתר והזן את נתוני המרשם העדכני בעת ביצוע ההזמנה, בקפידה ובזהירות המתבקשת.

 

ב. הגדרות

 1. "מרשם עדכני" – מרשם חתום בדפוס שניתן ע"י רופא עיניים ו/או אופטומטריסט מורשה, לאחר בדיקת ראייה ושהונפק שנה (12 חודשים) לכל היותר טרם מועד ביצוע ההזמנה.
 2. "מוצרי אופטיקה" – משקפי ראייה ו/או עדשות ראייה ו/או כל מוצר אחר הנועד לסייע בפתרון לקויות רפואיות בראייה.

 

ג. הזמנת מוצרי אופטיקה

 1. בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, על הלקוח להזין את נתוני המרשם העדכני באופן מלא ומדויק להוראות המרשם העדכני ולוודא לאחר מכן את נכונותם ביחס למרשם העדכני.
 2. הלקוח מסכים, כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 3. החברה רשאית להסתמך על הנתונים שהלקוח הזין בעת ביצוע ההזמנה, והלקוח מאשר ומסכים כי לא תוטל כל אחריות על אופטיקנה ו/או על עובדיה ו/או מי מטעמה בגין אספקת מוצרי אופטיקה על פי נתוני המרשם העדכני שהתקבלו מהלקוח לרבות מרשם עדכני שאינו מתאים לצרכיו הרפואיים של הלקוח.
 4. בהזמנת מוצרי אופטיקה באמצעות האתר הלקוח מתחייב ומאשר, כי הזמנת המוצרים האופטיים נעשתה באופן מדויק למצוין במרשם העדכני וכי ידוע ללקוח, כי הזמנה ורכישה של מוצרים אופטיים שלא בהתאם לנתונים במרשם העדכני עלולה להוות סכנה לבריאות ולאיכות ראייתו של המשתמש במוצר האופטי.
 5. אופטיקנה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי ו/או לרכוש, כתוצאה מהזנה שגויה של נתוני המרשם.
 6. יודגש, כי ללא הזנת כל נתוני המרשם העדכני לא יהא ניתן לבצע הזמנת מוצרי אופטיקה באמצעות האתר.
 7. הלקוח מסכים, כי עובי העדשות האופטיות אשר יותקנו על מסגרת המשקפיים, ייקבעו ע"י אופטיקנה בהתאם לנתונים שיוזנו ע"י הלקוח לפי המרשם העדכני ועל פי שיקול דעתה המקצועי של אופטקינה וללקוח לא תהיה כל טענה בגין כך.

 

ד. ביטול עסקה

לאחר קבלת ההזמנה, נתוני המרשם מועברים ישירות לייצור לפיכך ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לא יהא החזר על מוצרי אופטיקה שיוצרו בעבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.

 

ה. תחזוקה של משקפיים אופטיים

 1. יש לנקות את המשקפיים האופטיים במים ובסבון ו/או בספריי לניקוי משקפיים מטעם אופטיקנה בלבד, זאת באמצעות מטלית ייעודית לניקוי משקפיים.
 2. יש להימנע משימוש בחומרים ניקוי אחרים, ממגע וכניסה למי הים, חול וחשיפה לטמפרטורות גבוהות העלולים לגרום לפגוע בעדשות, בציפוי ובמסגרת המשקפיים ולגרום להן נזק.
 3. אופטיקנה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם עקב שימוש לא נכון ו/או תחזוקה לקויה של מוצרי האופטיקה.

ו. שונות

 1. הוראות תקנון האתר חלות גם על תקנון האופטיקה בהתאמות המתבקשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון האופטיקה לבין הוראות תקנון האתר, תגברנה הוראות תקנון האופטיקה.
 2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
 3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
 4. שימוש באתר מהווה הצהרה כי הלקוח מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש בו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר ושימוש הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי.