התחברות לאתר
לקוחות אתר אופטיקנה?
התחברות עם קוד חד פעמי ב- SMS
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

תקנון אופטיקנה קלאב

א. מבוא

מועדון הלקוחות של אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "אופטיקנה") הינו מועדון שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון מעת לעת,
מידע, עדכונים והטבות מסוגים שונים. בהתאם לשיקול דעתה של אופטיקנה.

ב. כללי

1.    תקנון מועדון הלקוחות של אופטיקנה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות שיקרא:
       "אופטיקנה קלאב" ו/או כל שם אחר עליו תחליט אופטיקנה (ולהלן: "המועדון").
2.    אופטיקנה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות תנאי ההצטרפות למועדון ו/או לחייב תשלום בגין ההצטרפות אליו ו/או את תנאי החברות בו
       ו/או את ההטבות/המבצעים/מתנות אשר ניתנים במסגרתו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שיפורסם מעת לעת.

ג. הצטרפות למועדון

1.    ההצטרפות/ההרשמה למועדון מיועדת לכל אדם מעל גיל 18. אדם שטרם הגיע לגיל 18 ומבקש להצטרף למועדון, 
       נדרש ליידע את הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים בדבר תקנון זה וכן לקבל אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא במסגרת המוע.
2.    ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום.
3.    תנאי לחברות במועדון הינו ביצוע קנייה בסכום של 5 ₪ ומעלה בסניפי אופטיקנה, חתימה ומילוי טופס הצטרפות למועדון בסניפי הרשת.
       טופס ההצטרפות למועדון יכלול בין היתר,  את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, מין, תאריך לידה, כתובת מלאה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני,
       הסכמה לקבל  מידע שיווקי מאופטיקנה, באמצעות דיוור או מסרון, 
       הכולל בין היתר, פרסומות, הטבות, מבצעים וכדומה, תאריך וחתימה. אי מילוי מדויק של הפרטים לא יאפשר קבלת ההטבות/עדכונים ללקוח.
4.    הצטרפות למועדון מהווה הסכמה להוראות התקנון. 
5.    בעצם ההצטרפות למועדון נותן החבר הסכמתו לצירופו לרשימת תפוצה של אופטיקנה לקבלת עדכונים/דברי פרסומת/ מבצעים וכד' מאופטיקנה (להלן: "העדכונים")
       בכל אמצעי שתמצא אופטיקנה לנכון, ובין היתר, מסרונים, דואר אלקטרוני וכד' בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקנה ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן. 
6.    חבר המבקש להפסיק לקבל עדכונים מאופטיקנה בתקופת חברותו במועדון ולאחריה, יודיע על כך לאופטיקנה בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו
       ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של אופטיקנה. טלפון: 03-5117161, ימים א'-ה' בין השעות 8.00-16.00.
7.    על החבר חלה החובה לעדכן את אופטיקנה בדבר כל שינוי שחל בפרטיו האישיים כפי שנכתבו בטופס ההרשמה.
       אופטיקנה לא תהא אחראית לאי קבלת הטבות/ עדכונים וכד' בשל אי עדכון הפרטים על ידי חבר המועדון, כאמור. 
8.    אופטיקנה רשאית לסרב לקבל אדם למועדון, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הסבר כלשהו.
       מובהר בזאת כי אופטיקנה רשאית להסיר מבסיס הנתונים כתובת מייל או שמותשנרשמו בצורה לא חוקית ו/או למנוע עדכונים / הטבות וזאת ללא צורך במתן נימוק ו/או הצדקה.

ד. ההטבות

1.    מעת לעת יישלחו מטעם אופטיקנה באמצעות דיוור לחברי המועדון ו/או לקבוצות שונות במועדון הנחות/הטבות/מבצעים (לעיל ולהלן: "ההטבות").
       הדיוור יכול ויהא באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני או מסרונים או בכל מדיה אחרת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אופטיקנה. 
2.    ההטבות /התקופה למימוש תהינה כמפורט בנספח א' לתקנון. במידה והחבר לא יממש את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות ההטבה.
       חבר שירצה לממש איזו מן ההטבות בתום התקופה כאמור לא תהא לו כל זכות להטבה או כל זכות אחרת שהיא. אותו חבר אשר ההטבה נמנעה ממנו, ככל שנמנעה ממנו,
       לא יהיה זכאי להטבה על פי תקנון זה ו/או הטבה אחרת כלשהי, ולא לכל פיצוי או לתשלום מכל מין וסוג ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי אופטיקנה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 
3.    מימוש ההטבה יתאפשר לאחר זיהוי החבר בכל אמצעי שאופטיקנה תבחר, בכפוף לחברותו במועדון במועד ההטבה וכן בכפוף הימצאות הפריט במלאי בחנות כאמור בהטבה.
4.    ההטבה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך  אחרת.
5.    לאופטיקנה הזכות המלאה להוסיף/לגרוע/לשנות הטבות בכל עת, ללא צורך במתן נימוק, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה. שמירה על הפרטיות.

1.    בעצם ההצטרפות למועדון מסכים החבר כי אופטיקנה תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, הטבות, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב. 
2.    החבר מצהיר כי בעצם הצטרפותו למועדון, הוא מסכים כי אופטיקנה תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידיו בהיותו חבר מועדון.
       אופטיקנה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח
       ו/או בקרה על הרכישות ו/או ניתוח נתונים ומידע ו/או לצרכים אחרים בקשר עם החברות במועדון ו/או צריכת מוצרים ו/או לשם דיוור ישיר לחבר ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
       מובהר בזאת שהמידע הנ"ל הינו קניינה של אופטיקנה.
       השימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות והחבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע הנ"ל לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. 
3.    בכפוף ליתר הוראת תקנון זה והדין, אופטיקנה מתחייבת לשמור על פרטיות חברי המועדון ו/או הלקוחות ולא תמסור פרטים מזהים אודותיהם למי שאינו מורשה לכך על פי דין.
       אופטיקנה לא תספק פרטים מזהים/אישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לחבר המועדון ללא הסכמתו.
       אופטיקנה אינה מוכרת ואינה חושפת בדרך אחרת פרטים אישיים אודות חבר המועדון.
4.    אופטיקנה עשויה להעסיק חברות או יחידים על מנת לבצע פעולות בשמה בהתאם למדיניות פרטיות זו. כך למשל יכולה להעסיק חברות לניתוח נתונים,
       מומחים לשירות לקוחות, ספקי דואר אלקטרוני, שליחויות וכד'.
       ייתכן שצדדים שלישיים אלה יקבלו גישה לפרטים המזהים/האישיים הנחוצים לשם ביצוע תפקידם אך הם אינם רשאים להשתמש במידע זה אלא בשם אופטיקנה ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
5.    ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו ו/או יתנגד לקבל עדכונים יהא עליו להודיע על כך לאופטיקנה. במקרה כזה יוסר שמו ורישומו ימחק תוך 30 יום מיום הודעתו על כך.
       במקרה כזה ייחשב כמי שפרש מהמועדון הלקוחות ולא יוכל לקבל כל הטבה הניתנת לחברי מועדון הלקוחות.        

ו. סמכות השיפוט והדין

      על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל מחלוקת בקשר עם התקנון ו/או החברות במועדון לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

ז. שונות

1.    אופטיקנה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע מהצטרפות או אי הצטרפות למועדון ולתקנון זה.
       כל אדם המצטרף למועדון או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את אופטיקנה, המועדון ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין במועדון
       ו/או בכל דבר אחר הקשור או הכרוך במועדון ללא יוצא מן הכלל.
       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל חבר או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,
       שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו  את חבר המועדון בכל סעד או זכות או תרופה.
2.    חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שהדיוור תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים. אופטיקנה ו/או המועדון אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק
       ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחבר המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
3.    החברות במועדון כפופה להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.
4.    אופטיקנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת וחבר המועדון לא יהיו זכאי לכל פיצוי במקרה כאמור.
5.    היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס למועדון, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
6.    חבר אשר יעבור על הוראה מתקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי להטבה לפי תקנון זה ו/או לכל זכות אחרת.
7.    בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המועדון, כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה תכריע אופטיקנה בעניין וההכרעה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
8.    אי שימוש בזכות המוקנית לאופטיקנה על פי תקנון זה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה, או שאינו דומה.
9.    בהצטרפותו למועדון מצהיר החבר ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ואם לא קרא,
       כי ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור למועדון.
10.  בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע ממועדון זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה.
       כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי התובע, אם בכלל, וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו בכל עילה שהיא, עד 500₪ ולא מעבר לכך.
11.  מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה בתחום השיפוט,
        יתר ההוראות אשר בתקנון שהינן בתוקף וניתנות לאכיפה, תשארנה בעינן.
12.  כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של  אופטיקנה.
13.   בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

 

הטבות חברי מועדון לקוחות אופטיקנה קלאב

 

 1. מתנת הצטרפות למועדון : 100 ₪ מתנה לרכישה הבאה ברשת אופטיקנה בתנאים הבאים

 1.  זכות המימוש תינתן חודש אחרי הקניה, בקניה של מעל 100 ₪ (באילת ללא מע"מ 85.5 ₪) ממחלקת משקפי שמש וראייה או בקניית עדשות מגע החל מ-400 ₪ ומעלה (באילת ללא מע"מ 342 ₪).
  לא כולל אקססוריז. לא כולל חלקי חילוף. ומכשירי שמיעה. 
 2.  זכות המימוש הינה הטבה אחת בלבד בקניה.
 3. ההטבה תקפה לחצי שנה ממועד ההצטרפות למועדון אופטיקנה קלאב.
 4. ההטבה אינה כוללת רכישת מוצרי מותג Cattleya
 5. ההטבה אינה תקפה במימוש אחריות/הרחבת אחריות/חלקי חילוף/חוסר הסתגלות/ניצול ביטוח/עבודה חוזרת.
 6. ההטבה אינה תקפה בניידת אופטיקנה, מועדון חבר, סניף העודפים, אתר הסחר.
 7. ההטבה אינה תקפה ללקוח שהסיר את עצמו מקבלת חומר שיווקי בהודעה או בדואר אלקטרוני.

2. חבר מועדון יוכל לבחור אחת מהטבות יום הולדת הבאות.

 1.   100 ₪ מתנה לקניית משקפי ראייה חד מוקדי – מסגרת ראייה + עדשות, בקנייה מעל 500 ₪
 2.   50 ₪ מתנה לקניית משקפי שמש, בקנייה מעל 500 ₪
 3.   5% הנחה בקניית עדשות מגע, בקניית עסקה שנתית.
 4.   200 ₪ מתנה בקניית משקפי מולטיפוקל – מסגרת ראייה + עדשות , בקנייה מעל 500 ₪       
 5.   משקפי שמש ממותגי הבית ב- 79 ש"ח , ממותגי הבית עד 299 ש"ח ממחיר מחירון

ההטבות תקפות בתנאים הבאים:

 1.   ההטבות תקפות לחודש היום הולדת של הלקוח בלבד.
 2.   לא ניתן לממש את הטבת היום הולדת ביחד את מתנת ההצטרפות.
 3.   ההטבות הן הנחות על – אחרי הורדת כל מבצעי הרשת.
 4.   ההטבות אינן תקפות ללקוח שהסיר את עצמו מקבלת חומר שיווקי בהודעה או בדואר אלקטרוני.
 5.   ההטבות אינן תקפות בניידת אופטיקנה, מועדון חבר, סניפי העודפים, אתר הסחר.
 6.   ימוש ההטבות אפשרי 7 ימים לאחר הצטרפות הלקוח למועדון הלקוחות של אופטיקנה.
 7.   לקוח יכול לממש את כל ההטבות במהלך חודש היום הולדת - כל הטבה פעם אחת בלבד.

3. הזמנה לאירועים מיוחדים.

4. מבצעים והנחות המותאמים לחבר המועדון.